خوشه صنعتی صادراتی دوریکا دارای سازمان بازرگانی مخصوص به خود بود که دارای بخش های مختلفی از جمله
بخش فروش داخلی
بخش فروش خارجی
بخش مالی
بخش تحقیق و توسعه بازار 
و همچنین بخش فناوری اطلاعات می باشد.
که هر کدام از این قسمت ها دارای پرسنل زبده و فعالی ست.