سازمان كنترل كيفيت خوشه صنعتي صادراتي دوريكا

      اين سازمان متشكل از تيمي از پرسنل كارآزموده و متخصص بمنظور كنترل هر چه بيشتر و دقيق تر پروسه مختلف توليد و بهبود مستمر در حوزه محصولات و افزايش رضايتمندي مشتريان مي باشد ،كه بخشهاي ذيل را شامل مي شود:

  • كنترل حين فرآيند : شامل كنترل حين فرآيند توليد و مونتاژ و بسته بندي
  • كنترل نهايي محصول

   همچنين به منظور برآورده سازي نيازمنديهاي كيفي محصولات ، داراي آزمايشگاه هاي مجهز و مدرن تحت عنوان آزمايشگاه مكانيك ، آزمايشگاه پليمر ، آزمايشگاه تست دوام و خوردگي مي باشد.

  اين سازمان داراي بخش طراحي بسته بندي محصولات مي باشد كه در آن كليه مراحل بسته بندي از قبيل طرح و ايده اوليه بسته بندي محصول ، طراحي گرافيك بسته بندي محصولات را شامل مي شود.